top of page

Wesprzyj nas 

Fundacja ECO CHOICE
UL. Derdowskiego 16
05-501 Piaseczno
nip.1231234075
tel.: 22)3977447
FAX. 22 3977447
TEL.KOM. 730300250
NR. KONTA 37249000050000450053439243

Lub 

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

Lub 

Ulga podatkowa
Przekaż darowiznę na rzecz fundacji i pomniejsz swój dochód w zeznaniu rocznym.

Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji w 2012 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym. Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Natomiast osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Ile można uzyskać:
Przykładowo dochód roczny (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS) wyniósł 60 000 zł. Podatek wyniósłby wtedy 10 244 zł (18% dochodu rocznego minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł). Wpłacając darowiznę na cele Fundacji w wysokości 6% dochodu (3 600 zł) podatek będzie płacony od kwoty dochodu rocznego pomniejszonego o kwotę darowizny, tj. 56 400 zł. Wyniesie on wtedy 9 596 zł, a więc o 648 zł mniej.

Darowizna może być przekazana na rzecz podmiotów “niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia” (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).

Na jakie cele można przekazać darowiznę? W przypadku Fundacji Eco Choice cele statutowe zgodne są z tymi wymienionymi w ustawie jako właściwe dla przekazania darowizny.

Celem Fundacji jest  działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez:

1.Pomoc dla instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

2.Ochronę krajobrazu kulturowo – przyrodniczego, tradycyjnych form użytkowania rolniczego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych.

3.Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.

4.Działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno – środowiskowych.

5.Propagowanie ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody.

6.Upowszechnianie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie.

7.Popularyzowanie oszczędzania energii i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

8.Propagowanie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

9.Popularyzowanie gospodarki odpadami.

10.Propagowanie zrównoważonego, proekologicznego transportu.

11.Propagowanie czystszej produkcji.

Co może być przedmiotem darowizny?

Przede wszystkim pieniądze przekazane przelewem bankowym na rachunek obdarowanego (Fundacji). Może nim też być darowizna rzeczowa. Gdy towary darowane opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny stanowi wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania tej darowizny. Wymagane jest potwierdzenie darowizny rzeczowej umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia.

Uwaga:

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie może odliczyć darowizny od dochodu.

bottom of page